Regulamin sklepu internetowego SCAPOL Sp. z o.o.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://scapol.com.pl/ prowadzony jest przez SCAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malewie, REGON: 100668479, NIP: 7752604916, adres korespondencyjny: Malewo numer 7, 99-314, poczta Krzyżanów, kapitał zakładowy 5.000 zł.
  2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
  3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Platformy, w szczególności:
   1. Warunki i zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego,
   2. Warunki i zasady realizacji Zamówień,
   3. Warunki i zasady reklamacji.
  4. Językiem stosowanym w relacjach Sprzedawcy z Klientem jest język polski.
  5. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedawcy z Klientem oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie;
  6. Komunikacja w ramach transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem wiadomości elektronicznych kierowanych przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, Sprzedawca dopuszcza możliwość komunikacji telefonicznej, o ile Klient podał informacje ją umożliwiającą.
  7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
  8. Wszystkie oferty znajdujące się w Sklepie Internetowym są dostępne jedynie w sytuacji, gdy można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem strony aktualnej w momencie składania Zamówienia (tj. Sprzedawca nie jest związany ofertami znajdującymi się na archiwalnych stronach Sklepu, niedostępnych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności strony).
 2. Definicje:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
  3. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Konsument.
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu niniejszego regulaminu nie każdy Klient jest Konsumentem, natomiast każdy Konsument jest Klientem.
  5. KURIER – podmiot trzeci świadczący usługi kurierskie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który realizuje dostawy w imieniu Sprzedawcy na rzecz Klienta.
  6. POCZTA – Poczta Polska S.A. realizująca usługi przesyłki pocztowej zgodnie z regulaminami dostępnymi na stronie http://www.poczta-polska.pl/
  7. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome.
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.scapol.com.pl/
  10. SPRZEDAWCA – SCAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malewie.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Warunki i zasady zakładania i korzystania z Konta Klienta
  1. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne, przy czym nie jest ono konieczne do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  2. Przed założeniem Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z pełną treścią niniejszego Regulaminu, a następnie do jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień po założeniu Konta Klienta.
  3. Klient zakładając Konto Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na potrzeby realizacji funkcjonalności Konta i Sklepu oraz realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich podanych przez siebie danych.
  5. Po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość elektroniczną potwierdzającą powyższe. Od momentu otrzymania tej wiadomości, Klient otrzyma dostęp do swojego Konta Klienta.
  6. Do uzyskania dostępu do Konta Klienta potrzebny będzie adres e-mail, będący we władaniu Klienta zgodnie z odpowiednimi regulacjami, oraz hasło, podane przy zakładaniu Konta Klienta.
  7. Klient zobowiązany jest udostępniać dostęp do Konta tylko osobom upoważnionym do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Zamówień oraz zobowiązany jest chronić Konto przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione ponosi Klient.
  8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych w Koncie Klienta zgodnie ze stanem faktycznym.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad użytkowania Konta, a także w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą danych użytych w trakcie rejestracji. W każdym czasie Klient może usunąć Konto Klienta w trybie przewidzianym Polityką Prywatności.
 4. Warunki i zasady składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego
  1. W celu złożenia Zamówienia Klient musi wykonać następujące czynności:
   1. Wybrać jeden lub więcej Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
   2. Wskazać zamawianą ilość poszczególnych Produktów oraz dodatkowe jego cechy przewidziane w formularzu.
   3. Zaakceptować Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”, które stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy o warunkach określonych w Zamówieniu kierowaną do Sprzedawcy. Potwierdzenie odebrania Zamówienia przez Sprzedawcę stanowić będzie wiadomość elektroniczna dostarczona na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w Zamówieniu.
    1. Następnie Klient dokonuje płatności przy wykorzystaniu jednej z następujących metod:
     1. przedpłata przelewem na konto bankowe (w terminie 7 dni);
     2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU (niezwłocznie);
     3. płatność przewoźnikowi – przesyłka za pobraniem (w momencie dostawy);
     4. płatność gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym (w momencie odbioru).
    2. W przypadku płatności z góry Sprzedawca doręczy na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówienia fakturę proforma, która zawierać będzie wszelkie dane niezbędne do dokonania płatności za Zamówienie, w terminie 7 dni od otrzymania tej faktury za pośrednictwem przelewu na wskazany rachunek bankowy należący do Sprzedawcy. W tytule przelewu należy umieścić numer Zamówienia/faktury proforma wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.
   4. Za moment płatności uznaje się moment uznania kwoty płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy (płatność z góry) lub moment przekazania środków pieniężnych Kurierowi (płatność za pobraniem).
   5. Ceny wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualną treścią ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie elementy składowe ceny wskazane są na stronie i w Formularzu Zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem przez Klienta.
   6. Momentem zawarcia umowy na realizację Zamówienia jest przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w Zamówieniu. Wiadomość wskazywać będzie wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
   7. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku braku płatności za Zamówienie w terminie wskazanym w pkt. 4.1.3.1.
   8. W przypadku niezrealizowania płatności za pobraniem, Klient przyjmuje do wiadomości, że zostanie obciążony kosztami dostawy oraz zwrotu Produktów za pośrednictwem Kuriera.
 5. Warunki i zasady realizacji Zamówień.
  1. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
  2. W zależności od wyboru Klienta możliwe są następujące sposoby dostawy Zamówienia według wyboru Klienta:
   1. Zamówienie zostanie przekazane do doręczenia Kurierowi w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, o której mowa w pkt. 4.1.3.1 w lub potwierdzenia Zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
   2. Zamówienie zostanie przekazane do doręczenia Poczcie w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, o której mowa w pkt. 4.1.3.1 lub potwierdzenia Zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
   3. Odbiór osobisty, w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, po uprzednim ustaleniu daty odbioru ze Sprzedawcą. Brak odbioru w ustalonym terminie skutkować będzie anulowaniem Zamówienia.
  3. Do Zamówienia Sprzedawca załączy paragon fiskalny (dla Konsumentów) albo fakturę VAT (dla pozostałych Klientów).
  4. Koszty dostawy każdorazowo wskazane przy składaniu Zamówienia.
 6. Warunki i zasady reklamacji.
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez wady fizyczne należy rozumieć zarówno wady jakościowe, jak i wady ilościowe.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane na adres e-mail: reklamacje@scapol.com.pl, bądź na adres siedziby Sprzedawcy.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
   1. Opis reklamacji;
   2. Zdjęcia reklamowanego produktu;
   3. Oświadczenie o przekazaniu wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania od Klienta reklamacji oraz otrzymania wadliwego Produktu. Bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania od Klienta reklamacji albo otrzymania wadliwego Produktu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
  5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w odpowiednich przepisach prawa.
  6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Klienta do niniejszego Regulaminu.
  8. Klient jest zobligowany do przekazania wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy na własny koszt, który zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  9. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Klienta będącego Konsumentem)
  1. Klientowi będącemu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, dalej: „Ustawą w szczególności art. 27 Ustawy, który stanowi o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
  2. Klient do zgłoszenia odstąpienia ma prawo wykorzystać poniższy formularz, jednak nie ma takiego obowiązku:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: SCAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malewie, adres korespondencyjny: Malewo numer 7, 99-314, poczta Krzyżanów

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od otrzymania Produktów przez Konsumenta, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, telefonicznie lub na piśmie.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odesłał Produkty przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klientowi, zgodnie z art. 38 Ustawy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Postanowienia pozostałe
  1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty, a jej warunki określone są każdorazowo w dokumencie załączonym do Produktu lub na stronie sklepu internetowego.
  2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta będącego Konsumentem i nie powinno być w taki sposób interpretowane. W przypadku niezgodności któregokolwiek z postanowień regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie stosownego prawa w miejsce skutecznie zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego.  W toku realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej związanej z danym Zamówieniem, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Powyższa zasada doznaje wyjątku, gdy Klient będący Konsumentem uzna obowiązujący go regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku zaistnienia sporów, Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się z wnioskiem o jego rozwiązanie na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub w drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta będącego Konsumentem. Powyższe nie uchybia prawom Klienta do dochodzenia swych spraw przed powszechnymi sądami.

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

I. FORMA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI:

 list               wiadomość elektroniczna

II. INFORMACJE O KLIENCIE

Imię i nazwisko/firma:               ……………………………………………………………………………………………………

Adres do doręczeń:               ……………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu:                          ……………………………………………………………………………………………………

e-mail:                                  ……………………………………………………………………………………………………

(podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe jednak może przyspieszyć proces rozpoznania reklamacji)

II. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:

Numer Zamówienia:               ……………………………………………………………………………………………………

Zawartość Zamówienia:               ……………………………………………………………………………………………………

III. POWÓD ZŁOŻENIA REKLAMACJI:

Przedmiot reklamacji:               ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Opis reklamacji:                   ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

IV.  ROSZCZENIA KLIENTA

Jakie są państwa oczekiwania wobec nas w związku ze zgłoszeniem?

                                             ……………………………………………………………………………………………………

                                             ……………………………………………………………………………………………………

                                             ……………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego (w przypadku zgłaszania roszczeń pieniężnych):

                                             ……………………………………………………………………………………………………

 V. ZAŁĄCZNIKI:

 zdjęcie reklamowanych produktów

 inne (jakie)                    ……………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, iż w dniu ……………………. przesyłka zawierająca reklamowane produkty została przekazana na adres Sprzedawcy.

 

 

 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ                                                                                         DATA

Najnowsze produkty

[wcps id='3306']